Produktutveckling - Tulip Food Company

Produkt- och teknikutveckling

Alla avdelningar inom Tulip har ett nära samarbete under utvecklingen av en ny produkt. Det är viktigt att produktion, försäljning och marknadsföring har gemensamma lösningar vid lansering av nya produkter – oavsett om det gäller detaljhandeln, Foodservice eller Fastfood.

All utveckling sker utifrån ett konsumentperspektiv och baseras på behov och önskemål. Bakom alla nya produkter finns ett grundligt förarbete där vi undersöker och analyserar konsumentprofiler, produkternas användning och förväntningar av nya produkter. Resultatet förenas i en djup insikt i produkt- och produktionsteknik.

Därefter producerar vi först små mängder av produkterna i vårt innovationscenter, som är Tulips egen lilla testfabrik. För när produkterna är provsmakade, testade och godkända börjar vi producera i stor skala i någon av våra fabriker i Danmark, Sverige eller Tyskland.

Produkt- och teknikutveckling sker i nära samarbete med leverantörer av både teknisk utrustning och ingredienser. På så vis kan vi säkerställa att vår innovationsavdelning alltid använder den senaste tekniken och de nyaste ingredienserna i våra produkter.

Innovationscentrum

Innovationscentret är ett självständigt testcenter där produkterna kan provas kontinuerligt under utvecklingsprocessen. Här finns en lång rad av maskiner som används vid tillverkningen av våra produkter, fast i en mycket mindre skala. Här kan vi därför testa både smak, konsistens och färg på nya produkter, men också testa nya produktionsprocesser. På innovationscentret kombineras konsumenternas önskemål och behov med fackkunskap, insikt och produktförståelse för nya produkter. Därefter producerar Tulip de nya produkterna i någon av de stora fabrikerna.

Innovationsprocessen

Tulip har utvecklat en innovativ process som syftar till att säkerställa en snabb omställning från idé till produkt. Det sker genom en lång rad aktiviteter som bygger på Tulips innovationsplattformar, trender, koncept och produktidéer, produktutveckling och slutligen produktion.

Alla nya produkter måste vara meningsfulla för konsumenterna. Baserat på trender och konsumentkunskap skapas en lång rad av idéer till både nya koncept och produkter. Efter en noggrann genomgång av alla idéer, väljs ett fåtal ut som vi arbetar vidare med.

Därefter görs ännu ett urval och slutligen har vi några få idéer, som vi börjar den riktiga produktutvecklingen på.

Genom hela innovationsprocessen deltar nyckelpersoner från marknadsavdelningen, försäljning, produktion och innovation.

Innovationsplattformar

Baserat på information om mattrender och konsumentbeteende har Tulip utvecklat ett antal innovationsplattformar som används i den tidiga innovationsprocessens olika faser.

Syftet med innovationsplattformarna är att skapa en processkartläggning.

De sex innovationsplattformarna är

  • Mat +
  • Äkthet
  • Trade off
  • Tid till annat
  • Matsupport
  • Ansvar

Innovationsplattformarna omprövas årligen för att säkerställa deras relevans för konsumenterna.

Lansering

När nya produkter lanseras på marknaden är innovationsprocessen nästan klar. När Tulip tagit fram all relevant information om recepturen, hållbarhet och produktionsprocess av en ny produkt återstår bara några små justeringar innan produktionsmängden kan öka från ett fåtal till hundratals kilo. Dessa små justeringar görs för att säkerställa att våra konsumenter alltid får de bästa Tulip-produkterna.